Xa cách ngắn ngủi khích động say mê nhưng xa cách lâu dài giết chết say mê