Vết thương nặng nề và khó chạy chữa nhất, đó là đổ vỡ lương tâm