Vấp ngã mà không chịu đứng dậy, tính đợi người ta giẫm đạp lên mình hay sao

Loading...