Vạn vật đều có điểm dừng, riêng cái ngu của e là éo có giới hạn