“Trẻ trâu” thể hiện và cái kết không thể mỹ mãn hơn !