Tôi thích một người, vô cùng thích một người; nhưng người đó không thích tôi, nhất quyết không thích tôi…