Tôi làm xây dựng lần đầu tiên đi hẹn hò, và sau đó chúng tôi mất liên lạc với nhau!