Tới là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn phải tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên

Loading...