Tình yêu không có lỗi, lỗi ở hai người yêu nhau mà không biết đến hai chữ vì nhau.