Thanh niên N.g.á.o keo C.h.ó nhờ người lạ tô son cười đau ruột !