Rút kinh nghiệm từ thần chú mít chua lắm… không có hiệu quả, nay nhà cháu tường rào dây thép gai cho cẩn thận thì kết quả xúc động quá ạ!