Ở hiền hay nhặt được tiền – Ở ác sẽ nhặt được rác – Liều thì sẽ ăn được nhiều – Lì ăn thì được ăn bánh mì – Nhát thì chỉ có thể ăn tát

Loading...