Những vấn đề đơn giản phải làm cho nó phức tạp thì mới tỏ ra mình đúng là người nguy hiểm