Những màn diễn xiếc trên đường và kết thúc bi thương cho pha lấn làn