Nhục không phải là nghèo khó, nhưng nghèo khó thì thật là nhục

Loading...