Nhất cận thị, nhì cận giang, muốn giàu sang thì… cận sếp