Người thì không thể mang tiền vào quan tài được, nhưng tiền có thể bỏ người vào quan tài

Loading...