Người ta hay bảo, thường những thứ mình cho là đơn giản nhất lai là những thứ không dễ dàng có được nhất