Người nào không biết giận là người dại, người nào không muốn giận là người khôn

Loading...