Ngày đầu tiên về nhà chồng, mẹ ck bảo rửa và dọn dép hết đống bát đĩa