Nếu tình yêu của chúng là 1000 bước thì em chỉ cần bước một bước còn 999 bước còn lại để anh