Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn đừng nên cố gắng tay nắm sai người