Nếu được chọn một người làm bạn gái, bạn chọn màu nào