Mỗi ngày dành cho nhau – Một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau – Như vậy thôi cũng đã làm đối phương đủ ấm!