Là trai – Không được xoắn trước gái ngon và không được phép vỡ giòn trước gái của thằng khác – Không được mắt lác khi thấy gái quá xinh và không phép hạ mình trước gái chảnh

Loading...