Kiều nữ bị thanh niên ‘lột’ đồ nhanh như chớp trên máy bay