Không hiết nói sao luôn chỉ dùng 1 từ để diễn tả, quá đã quá đã