Không cần thương hại. T sẽ trở lại như xưa. Học cách buông thả với những thứ t từng coi là tất cả