Không cần phải chỗ sang trọng, tôi cũng làm được nhé