Khó khăn không trường tồn, chỉ có con người cứng rắn trường tồn