Hoa không tàn là hoa bất tử, không ăn thử sao biết không ngon