Đời người thì ngắn … khoảng cách giữa 2 kỳ lương thì quá dài