Điếu thuốc tàn còn chỗ để gạt, tình phai nhạt biết trôi dạt về đâu