Đêm là khoảnh khắc niềm vui nhường chỗ cho nỗi buồn lên ngôi