Đây có phải “lợn” tham gia giao thông phải không nhỉ