Đã chửi là phải thâm, chưa thâm là phải chờ thấm, chưa thấm là do đang ngấm từ từ

Loading...