Cuộc đời sao lắm éo le, nhân sâm thì ít rễ tre thì nhiều