Con người ta… Gặp nhau nhờ DUYÊN Yêu nhau bởi NỢ Và chia ly do PHẬN