Con người phải đến lúc mất đi mới hiểu được nên trân trọng cái gì