Con gái có 2 loại, một loại rất dễ nói có, một loại rất khó nói không