Cô Thắm được người có ăn có học có địa vị xã hội cưa cẩm