Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả