Bạn bè nhiều quá, đến nỗi muốn tìm một người nói chuyện cũng không có