18 tuổi – Có nhiều bạn bè, thấp thoáng nhận ra ai là “bè” và ai là “bạn”, đâu đó có sự chọn lọc…

Loading...